KERTAS KERJA

PANGGILAN KERTAS KERJA

Para penyelidik, ahli akademik dan pelajar siswazah dialu-alukan untuk membentang kertas kerja dalam persidangan ini. Untuk membentang, emel abstrak kepada: hasanah@ukm.edu.my

Tarikh akhir penghantaran abstrak ialah pada 15 Jun 2017

Tarikh akhir penghantaran kertas kerja ialah pada 31 Ogos 2017


TEMA PERSIDANGAN

Semua abstrak dan kertas kerja hendaklah memenuhi tema persidangan iaitu:

1. TEMA UTAMA

"Dakwah dalam Dunia Digital"

2. TEMA PEMBENTANGAN

Dakwah Media Baharu
Psikologi Dakwah Digital
Pengurusan Dakwah Digital
Komunikasi Dakwah Digital
Dakwah Melalui Jaringan Sosial
Cabaran dan Isu Semasa Dakwah Atas Talian
Dakwah dan Keselamatan Pengguna Atas Talian
Dakwah dan Teknologi Multimedia
Dakwah Atas Talian dan Ancaman Akidah/Budaya
Pengajaran dan Pembelajaran Dakwah Secara Digital
Dakwah Digital dan Kesejahteraan Hidup

Urusetia berhak menerima atau menolak abstrak dan kertas kerja yang dihantar jika tidak bersesuaian dengan tema persidangan ini.

FORMAT PENULISAN HENDAKLAH MENGGUNAKAN FORMAT APA (APA STYLE). SILA LIHAT PANDUAN DI BAWAH

http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

BAHASA

Bahasa pengantar utama dalam seminar ini ialah Bahasa Malaysia.
Pembentangan kertas kerja boleh dilakukan dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris & Bahasa Arab.